Genero

Ouderen- en mantelzorgforum

GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Tweede Kamer wil meer inspanningen voor goede verpleeghuiszorg voor ouderen met een migratie achtergrond

In zijn vergadering van 8 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarop wordt aangegeven dat er meer werk moet worden gemaakt van goede verpleeghuis voor ouderen met een andere migratie achtergrond. De groep krijgt tot nu toe te weinig aandacht waardoor een deel in de problemen komt door tekortschietende zorg.

Vorig jaar heeft Genero ouderen- en mantelzorgplatform op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam meegewerkt bij twee informatieve bijeenkomsten over de nieuwe lesmodule Betere dementiezorg. De factsheet dementie, aanpak voorlichting voeding zijn besproken waarbij extra aandacht aan voorlichting aan ouderen met een andere migratie achtergrond. Lees meer

Kansen voor netwerkpartners Genero en andere belangstellenden

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Doel van de regeling

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van de regeling ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (de regeling JZOJP) – zoals deze ook (uitgebreider) beschreven staat in het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek. Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen – naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg – zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Voor wie is de regeling?

De regeling JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde hulp, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit:

 1. Gemeenten en GGD’en
 2. Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren
 3. Zorgaanbieders
 4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn
 5. Burger- en patiëntenparticipatie

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Maar uitgangspunt hierbij is ook dat de zorg en ondersteuning past bij wat mensen – vanuit sociaal, psychisch en lichamelijk perspectief – (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Vernieuwing en durf nodig

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Op veel plekken in Nederland werken zorg- en beleidsprofessionals, zorg- en uitvoeringsorganisaties, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven al samen aan allerlei praktijkinitiatieven die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben. En met succes. De regeling JZOJP biedt subsidies om deze initiatieven meer bekend te maken en ze een impuls te geven. Lees meer

Nestore-project

De vergrijzing slaat hard toe in Europa. Technologie en ICT kunnen zorgen dat mensen fit en gezond blijven als zij ouder worden. Het succes van deze oplossingen hangt echter af van hoe de gebruiker denkt over deze technologische ontwikkelingen. Nestore is een project van de Europese Unie dat zich richt op het ontwikkelen van technologieën die het ouder worden ondersteunen.

Tijdens het project wordt een innovatief, multidimensionaal, persoonlijk coaching-systeem ontwikkeld om gezond ouder worden te ondersteunen door – in de woorden van het Preventie-collectief –

 • “Ouderen te motiveren en gemotiveerd te houden om voor de gezondheid te zorgen
 • Het bieden van gezonde voeding, beweging en een persoonlijke fysieke en mentale coach, evenals sociale interactie, om achteruitgang te voorkomen en het welzijn te behouden”. 

Lees meer

Masterplan Ouderen Rotterdam
Bijeenkomst Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Op maandag 4 maart 2019 organiseerde de gemeente Rotterdam een bijeenkomst over de samenwerkingsagenda ‘Ouder en wijzer’, de Rotterdamse invulling van het Pact voor de Ouderenzorg. De bijeenkomst werd speciaal voor vertegenwoordigers van ouderen met een andere migratie-achtergrond en andere belangstellenden en organisaties.
Rotterdam heeft in 2040 naar verwachting 30% van de 65-plussers een niet-Westerse migratie-achtergrond.
De samenwerkingsagenda focust op 4 pijlers:
 • Vitaal (gezond door verstandige voeding, bewegen, E-health
 • Er toe doen (aanpak eenzaamheid, ertoe doen en digitale vaardigheden)
 • Wonen en woonomgeving (geschikte woningen, nieuwe woonconcepten en ee aantrekkelijke woonomgeving)
 • Zorg en ondersteuning (samenwerking keten, dementie, passend aanbod).

Lees meer

Nationale Raad van Ouderen geïnstalleerd

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, werd 11 oktober jl. gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Lees meer

Nieuwsbrief 7 – Houd ouderen op de been

Eerder al kon u lezen over het project ‘Houd ouderen op de been’. Een project over valpreventie bij ouderen. Via valpreventieprogramma’s is veel (gezondheids)winst te behalen. ‘Houd ouderen op de been’ wil hieraan een bijdrage leveren, door implementatie van valpreventieprogramma’s voor ouderen. 

Lees meer

Ondersteuning ouderen die thuis wonen (impressie bijeenkomst GENERO/NUZO 17-9-2018)

Op maandag 17 september kwamen ruim 100 ouderen en professionals uit de twee netwerken GENERO en NUZO bij elkaar in het Huis van de wijk Post West in Rotterdam om kennis en ervaringen te delen hoe eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking kunnen bijdragen aan de ondersteuning van ouderen die thuis wonen. De ouderen waren overigens zeer goed vertegenwoordigd met 55% van de aanwezigen.

Lees meer

‘Gemeentes en organisaties, luister naar ons!’

Afgelopen jaar organiseerde GENERO samen met collega-netwerken NUZO (Utrecht) en ZIF (Noord-Nederland) vier bijeenkomsten met de overkoepelende titel ‘Het woord is aan ouderen’. Tijdens deze bijeenkomsten kregen 75 ouderen de kans hun verhaal te vertellen. Er werd niet over ouderen gepraat, maar door ouderen!

Lees meer

De scholen zijn weer begonnen! Een mooi moment voor ouderenparticipatie.

Het levensverhaal en de ervaringen van ouderen kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de lesstof en studenten helpen bij de voorbereiding op hun beroepscarrière. Dit is een van de redenen waarom de leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum zich de afgelopen jaren hebben ingezet om ouderenparticipatie onder de aandacht te brengen bij onderwijsinstellingen in hun regio, Zuidwest Nederland (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant, Zeeland).

Lees meer


Copyright © 2016. All Rights Reserved.