Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

GENERO Ouderen- en mantelzorgforum

Sinds de start van GENERO in 2008 is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO. Het forum bestaat uit circa 20 ouderen en/of mantelzorgers. Jaarlijkse worden er 4-5 vergaderingen gepland. Het doel van het Ouderen- en mantelzorgforum van GENERO is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen.

Het forum wil ervoor zorg dragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld (inclusief gemeenten) meegenomen wordt in de besluitvorming.

Het Ouderen- en mantelzorgforum vindt het ook van groot belang dat in het onderwijs (Mbo, Hbo en universitair onderwijs) voldoende aandacht is voor ouderenzorg en de beeldvorming over ouderen(zorg) verbetert.

 

Seniorv2

Zoekt u deskundig advies van ouderen op uw innovatie of project?

Meer ouderen betrekken in uw organisatie? Hoe doet u dat?

Ouderenparticipatie invulling geven? Denk aan het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum

  

Het forum heeft verschillende taken:

Het Ouderen- en mantelzorgforum is betrokken geweest bij alle subsidieaanvragen van projectvoorstellen die zijn ingediend vanuit GENERO bij het Nationaal Programma Ouderenzorg/ZonMw. De leden van het forum zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van subsidieaanvragen van GENERO-partners. Dit om wetenschappelijk onderzoek, betreffende het functioneren van ouderen en, in het bijzonder kwetsbare ouderen, te helpen toetsen en verbeteren vanuit het perspectief van ouderen en mantelzorgers.

♦ Het forum fungeert als mee-denktank met ervaring voor individuele organisaties die initiatieven nemen op het vlak van zorg en welzijn voor ouderen, zoals gemeenten, zorginstellingen, hogescholen en universiteit.

Leden van het forum zijn meerdere keren uitgenodigd om te adviseren over onderwijs over ouderenzorg of betrokken geweest bij lesactiviteiten, zoals bij het Albeda College (ROC), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland en het Erasmus MC. De leden van het forum denken graag mee bij onderwijsprojecten om projecten goed te laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

GENERO – het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland

GENERO is het regionale ouderenzorgnetwerk in het gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Het netwerk wil kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers bevorderen. De behoefte van ouderen is hierbij leidend. GENERO heeft 40 betalende netwerkpartners.

Hét (inter)actieve en toekomstgerichte netwerk voor betere ouderenzorg en -welzijn

GENERO legt de verbinding tussen ouderen, de praktijk van zorg en welzijn, wetenschap, bedrijfsleven en opleidingen. Zo ontstaat brede kennisuitwisseling en een breed veld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen. Thema’s waar GENERO de komende jaren aandacht aan besteed zijn:

1) Preventie,

2) Zorg thuis en in buurt/wijk (zoals rond mantelzorg) en

3) Samenwerking en continuïteit in zorg en welzijn.

Daarnaast heeft Onderwijs en opleiden’ en ‘Financiering van zorgvernieuwingen’ de aandacht. Meer informatie op www.erasmusmc.nl/genero.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.