Ouderen- en mantelzorgforum
GENERO Ouderen- en mantelzorgforum is onderdeel van

Kansen voor netwerkpartners Genero en andere belangstellenden

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Doel van de regeling

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van de regeling ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (de regeling JZOJP) – zoals deze ook (uitgebreider) beschreven staat in het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek. Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen – naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg – zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Voor wie is de regeling?

De regeling JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde hulp, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit:

  1. Gemeenten en GGD’en
  2. Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren
  3. Zorgaanbieders
  4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn
  5. Burger- en patiëntenparticipatie

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Maar uitgangspunt hierbij is ook dat de zorg en ondersteuning past bij wat mensen – vanuit sociaal, psychisch en lichamelijk perspectief – (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Vernieuwing en durf nodig

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Op veel plekken in Nederland werken zorg- en beleidsprofessionals, zorg- en uitvoeringsorganisaties, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven al samen aan allerlei praktijkinitiatieven die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben. En met succes. De regeling JZOJP biedt subsidies om deze initiatieven meer bekend te maken en ze een impuls te geven.

Subsidies voor nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven

Succesvolle praktijkinitiatieven verdienen meer bekendheid. Zodat nieuwe toepassingen, bruikbare methoden, effectieve werkwijzen en slimme oplossingen vaker en meer gebruikt worden. En zodat iedereen van elkaar kan leren. Zo maken we met elkaar de zorg en ondersteuning beter en passender. De regeling JZOJP helpt hierbij door nieuwe en bestaande regionale praktijkinitiatieven te ondersteunen met een financiële impuls. Dit schema met de subsidiemogelijkheden geeft u een overzicht van de regeling.

Gedeeld beeld zorgopgave regio noodzakelijk

Om passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Ook hieraan draagt de regeling JZOJP bij – met een voucher waarmee samenwerkende regionale partijen hulp kunnen inschakelen om tot dit beeld te komen.

Belangrijke data

Raakvlakken met andere onderzoeks- en actieprogramma’s

De regeling JZOJP heeft raakvlakken met andere programma’s van ZonMw. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Achtergrondinformatie

U kunt de rapporten van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek en van KPMG hier downloaden. Ook vindt u hier een stroomschema waarin de verschillende subsidiemogelijkheden van de regeling JZOJP staan weergegeven.

Rapport Taskforce De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft?

Rapport KPMG De juiste zorg op de juiste plek – onderzoek naar condities en consequenties

Stroomschema met subsidiemogelijkheden

In de onderstaande toelichting van ZonMW worden verschillende regelingen op een rij gezet die innovatieve samenwerkingsprojecten kunnen ondersteunen. Er zijn een paar momenten om een aanvraag in te dienen.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/

(bron Juan Seleky)


Copyright © 2016. All Rights Reserved.